Algemene voorwaarden - Kokima eventkasteel Limburg

Algemene voorwaarden

Op 5 minuten van de afrit | Ruime gratis privé parking | Meer dan 25 jaar ervaring

Bevestig jouw voorstel en voorkom een gesloten deur

Wil je dit bevestigen, laat het ons dan weten zodat we dit evenement voor u noteren in onze agenda. Twee weken voor het evenement bezorgen we je de bijhorende factuur voor het aantal personen zoals hierboven opgegeven tenzij je ons een wijziging doorgaf. Zodra de factuur gestort is op onze rekening kunnen we dit definitief voor u vastleggen. Mocht het je voor eender welke reden niet lukken om de factuur 10 dagen voor het evenement te storten dan vragen we een stortingbewijs te willen bezorgen zodra je gestort hebt.
Dit voorstel geldt niet als reservatie, de voorgestelde datum houden wij niet in optie op basis van dit voorstel.
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Say Cheese

Tijdens het evenement kunnen foto's door ons worden genomen. Deze publiceren we mogelijk op Social Media. 
We vernemen graag op voorhand als er personen zijn die hier niet mee akkoord gaan.

We houden nog contact

We verwerken jouw persoonsgegevens voor contactname en facturatie. Deze gegevens bewaren we ook na jouw evenement, zo kunnen we je nadien contacteren voor nieuwigheden en houden we zicht op de reeds gerealiseerde evenementen. Heb je liever niet dat we deze informatie bijhouden? Stuur een mailtje naar info@kokima.be, we verwijderen meteen jouw gegevens en laten dit ook aan je weten zodat je gerust kan zijn.

Wees gerust, we gaan je niet onnodig contacteren en geven deze gegevens aan niemand anders door.

Wat na de afgesproken drankenforfait?

Indien u of uw mensen een kwartier na het verlopen van de afgesproken drankenforfait nog aanwezig zijn beschouwen we dit automatisch als een verlenging van de drankenforfait voor iedere geschatte aanwezige bij aanvang van het extra uur, met een minimum van € 45,00 per begonnen uur ongeacht of er nog geconsumeerd wordt of niet. Na 22u is dit € 150,00 per begonnen uur.
Bij onze drankenforfait zorgen we ervoor dat iedereen tijdig voldoende drank krijgt. Merken onze kelners dat er verspilling is of er worden bestellingen gedaan die niet geconsumeerd worden dan behouden we ons het recht om deze personen tijdelijk niet te bedienen en/of deze verspillingen te factureren aan onze klant.

Speciale wensen i.v.m. catering

Indien er personen zijn die bepaalde zaken niet eten omdat ze vegetariër of veganist zijn, omwille van hun geloof, omdat ze zwanger zijn of omwille van een bepaalde allergie, dan vernemen we dit graag tijdig vooraf.
Bij een buffet voorzien we standaard één couvert per persoon. Indien je wenst dat de gasten bij het buffet telkens een proper couvert kunnen nemen, laat het ons vooraf weten. De meerprijs bedraagt € 1,50 per extra gewenste couvert.

Eigen catering en/of animaties op het eventkasteel domein

Zelf meegebrachte dranken of picknick zijn niet toegestaan alsook kunnen wij geen externe animaties of attracties toelaten zonder voorafgaande toestemming. Naamsvermelding
Verwijzing naar de locatie is steeds als KOKIMA eventkasteel of KOKIMA kasteel. Gebruik van andere namen om naar de locatie te verwijzen zijn niet toegestaan. Schade
Schade die voortvloeit uit foutief gebruik door de klant of zijn genodigden zijn geheel ten laste van de klant. Gebruik van vuur(werk) is niet toegestaan en dit in geen enkele vorm.

Aansluiting van activiteiten

Bij een feest of evenement met verschillende onderdelen verwachten wij dat alles op elkaar aansluit volgens de planning die samen is opgesteld. Afwijkingen op de planning kunnen resulteren in en additionele kost zoals onder meer personeel.

Opbouw en afbraak

Opbouw en afbraak van materialen die door de klant zijn voorzien gebeuren aansluitend aan het evenement. Indien de opbouw of afbraak meer dan 2u duurt vragen we om dit op voorhand door te geven en rekenen we een meerprijs van € 50,00 per begonnen uur tenzij anders overeengekomen. Indien opbouw of afbraak niet aansluiten, rekenen we de meerprijs reeds vanaf het eerste uur aan.

Geldigheid prijzen

De prijzen van dit voorstel vervangen alle vorige uitgaven en blijven geldig tot 31/12/2020 onder voorbehoud van onvoorziene stijgingen van de prijzen voor voedingswaren, dranken en bijkomende taksen van grondstoffen of belastingen van alle aard.
De prijzen zijn voor het evenement zoals omschreven, bij aanpassingen in een onderdeel veranderd de eindprijs niet noodzakelijk evenredig mee. Ondanks zorgvuldig nakijken van ons voorstel kunnen er rekenfouten ontstaan, wij behouden het recht deze fout te corrigeren zonder aan het voorstel te zijn gebonden.

Verzekering

Verzekering BA-uitbating is inbegrepen. Niet inbegrepen is verzekering persoonlijke ongevallen. Het is daarom aan te raden om bij bedrijfsevenementen de arbeidsongevallenverzekering op de hoogte te brengen van de geplande activiteit.

Voorwaarden annulering en wijzigingen

Annuleringen en wijzigingen zijn pas definitief nadat deze door ons per email bevestigd zijn. Let op: Deze annuleringskosten zijn bindend en staan los van uw tegoed- of cadeaubon.
Bij een annulering of wijziging korter dan 14 dagen van te voren zijn we genoodzaakt annuleringskosten van 50% aan te rekenen. Bij een no-show zijn we genoodzaakt annuleringskosten van 100% aan te rekenen.

Facturatievoorwaarden

a. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuur-datum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
b. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
c. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
d. In geval van betwisting zijn is de rechtbank van Tongeren bevoegd. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
e. Bij overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d... kan Kokima de overeenkomst beëindigen zonder enige vergoeding.
f. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
g. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfetaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
h. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient een volledige voorafbetaling van 100% te gebeuren.
i. Bij niet-betaling voorafgaand aan het evenement behouden wij ons het recht voor om de levering, prestaties en diensten stop te zetten.
j. Bij niet-betaling voorafgaand aan het evenement behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.